Algemene voorwaarden

Tarieven     Met alle zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de vaste praktijktarieven.

 

Aanmelden     U kunt aanmelden op verschillende manieren: Telefonisch, online via de website, via e-mail of via WhatsApp. Bij aanmelding wordt er ieder geval gevraagd naar uw naam, telefoonnummer en uw klacht. Neem bij de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs mee. Wij zijn verplicht deze te controleren.

 

Huisarts     De fysiotherapeut is direct toegankelijk voor een screening en intake, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

 

Afmelden     Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief.

 

Kwaliteit     De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF en het BIG register. Wij werken volgens de Nederlandse Wet en Regelgeving (WBGO, WPB en BIG).

 

Waarneming     Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

 

Stagiaires     Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten.

 

Hygiëne     Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

 

Klachten     Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

 

Betalingsvoorwaarden     1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 

Eigendommen     Gebruik van de faciliteiten van Fysio PP is geheel voor eigen risico. Fysio PP accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor handeling van het personeel of schades in welke vorm dan ook (zoals persoonlijk letsel, diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen).

 

Faciliteiten     Als patiënt/cliënt van Fysio PP mag u in overleg met uw fysiotherapeut, in navolging van uw behandeling, gebruik maken van de trainingsfaciliteiten van Fysio PP. Het gebruik van deze faciliteiten is geheel voor eigen risico.